Warsztaty z redakcji tekstów naukowych

Prof. dr hab. Barbara Bilińska 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejetności i członkiem European Academy of Andrology. 
Całe zawodowe życie związała z macierzystą uczelnią. Zajmuje się biologią rozrodu. Przedmiotem jej badań jest hormonalna i strukturalna kontrola czynności komórek męskiego układu rozrodczego. Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy:
(1) wykazanie miejsca biosyntezy estrogenów w komórkach plemnikotwórczych gryzoni, 
(2) określenie roli androgenów i estrogenów w regulacji spermatogenezy
(3) określenie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za komunikację i adhezję pomiędzy komórkami nabłonka plemnikotwórczego, nabłonka najądrzy i nabłonka prostaty. Badania prowadzi ze swoim zespołem młodych pracowników i doktorantów. 
Wykłada endokrynologię dla studentów kierunku biologia i neuroendokrynologię dla kierunku neurobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Jest Kierownikiem Zakładu Endokrynologii, członkiem Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR oraz Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W latach 1992-2007 była współredaktorem Folia Histochemica et Cytobiologica. 
Zainteresowania poza naukowe to brydż i turystyka górska.

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN

Prowadzi badania z zakresu cytogenetyki i genomiki zwierząt domowych. Na dorobek publikacyjny składa się m.in. ponad 170 oryginalnych prac twórczych oraz ponad 30 przeglądowych artykułów naukowych. Publikacje te ukazały się w renomowanych czasopismach, takich jak: Chromosome Research, Cytogenetic and Genome Research, Animal Genetics, Gene, Mammalian Genome, Journal of Animal Science, PLoS One, Sexual Development, Meat Science, Journal of Dairy Science, Journal of Animal Breeding and Genetics, Molecular Biology Reports, DNA and Cell Biology itd. Jest współautorem ponad 10 podręczników akademickich i książek naukowych, takich jak: Genetyka Zwierząt (PWN, 2000, 2004), The Genetics of the Dog (2001, CABI), Diagnostyka Cytogenetyczna Zwierząt Domowych (2006, Akademia Rolnicza w Poznaniu), czy Genetyka i Genomika Zwierząt (PWN, 2012). Był promotorem 24 doktorów, wśród których wielu uzyskało prestiżowe stypendia naukowe START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 

Od 15 lat jest redaktorem naczelnym Journal of Applied Genetics (IF’2013=1,9), a od roku redaktorem pomocniczym (assciate editor) w czasopiśmie Gene (IF’2013=2,1). Jest również członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Animal Science Papers and Reports oraz Medycyna Weterynaryjna.

Profesor Świtoński od ponad 20 lat jest kierownikiem Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a od 5 lat wiceprezesem Oddziału PAN w Poznaniu. Jest również członkiem (od 2008r.) Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2010-2014 był przewodniczącym Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych. Wielokrotnie był wyróżniony za działalność naukową, m.in. 4-krotnie nagrodami ministra nauki. Był również laureatem programu MISTRZ (FNP).

Prof. dr hab. Renata Ciereszko 

Jest pracownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt i kierownikiem Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe obejmują hormonalną regulację układu rozrodczego samicy, wewnątrzkomórkowy mechanizm działania hormonów i wpływ estrogenów środowiskowych na procesy rozrodcze zwierząt. Jest autorem, wykonawcą i kierownikiem licznych projektów badawczych, a także autorem kilku rozdziałów w podręcznikach i monografiach, kilku prac przeglądowych, kilkudziesięciu prac oryginalnych i tyluż komunikatów prezentowanych na konferencjach naukowych. Recenzowała wiele artykułów naukowych, podręczników oraz projektów. Była promotorem trzech doktoratów oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.
R. Ciereszko prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii z zakresu Fizjologii człowieka i zwierząt, Transmisji sygnałów w komórce, Rozrodu kręgowców i Metodologii pracy doświadczalnej. Tematyka tego ostatniego przedmiotu obejmuje m.in. planowanie eksperymentów i pisanie prac naukowych. 
Od 2000 r. była sekretarzem redakcji anglojęzycznego czasopisma naukowego Reproductive Biology. Od 3 lat jest redaktorem naczelnym tego czasopisma.