Prowadzący

Dariusz Jemielniak
Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego oraz associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie.
Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie organizacjami opartymi na wiedzy, profesjonalizację, socjologię internetu, a także społeczności otwartej współpracy (takie, jak Wikipedia lub ruch otwartego oprogramowania).
Publikował w wysokopunktowanych czasopismach z listy JCR, niedawno wydał książkę: "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" (Stanford University Press), która została nagrodzona w 2015 roku Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship of Media Ecology Association I w 2016 roku Nagrodą Naukową Prezesa PAN.
Wcześniej opublikował m.in. książkę "The New Knowledge Workers" (2012, Edward Elgar).
Był beneficjentem m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium "Mobilność", stypendium tygodnika "Polityka".
Odbył staże badawcze  na Cornell University (2004),  Harvard University (2007),  University of California Berkeley (2008) Harvard Law School (2011), Harvard University (2014), MIT (2015).

Krzysztof Jóźwiak
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak jest kierownikiem Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zainteresowania naukowe dotyczą podstaw molekularnych mechanizmów komunikacji międzyneuronalnej, chorób neurologicznych oraz neurodegeneracyjnych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków substancji działających na receptory błonowe (kanały jonowe oraz 7TM) poprzez interdyscyplinarne łączenie symulacji komputerowych z badaniami eksperymentalnymi leków mające na celu opracowanie nowych struktur chemicznych o pożądanej selektywności wobec konkretnego podtypu receptora i/lub wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnałowej.
Współautor ponad 90 publikacji w latach 1998-2016, które uzyskały ponad 1400 cytowań (h=18) i dwóch patentów międzynarodowych. Redaktor i współautor monografii: Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology (Nowy Jork, 2012). Kierownik i wykonawca pięciu grantów naukowych KBN/MNiSW oraz trzech projektów FNP, uczestnik konsorcjum realizującego badania naukowe zlecone przez National Institutes of Health, USA.
Odbył dwa staże podoktorskie: pierwszy w Laboratory of Clinical Investigations, National Institute on Aging, National Institutes of Health w Baltimore, USA (2001-2004), drugi w Laboratorium Biomodelowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2005-2007). Laureat nagrody UCB-Ehrlich Award for Excellence in Medicinal Chemistry przyznanej przez Europejską Federację Towarzystw Chemii Leków w 2012 roku. Członek Rady Narodowego Centrum Nauki.
Wojciech Fendler
Wojciech Fendler jest jednym z wyróżniających się młodych lekarzy-naukowców w kraju. Studia medyczne ukończył w roku 2007, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2011 a habilitację w 2013. Od marca 2016 kieruje własnym Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością dr. Fendlera są analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Wśród licznych osiągnięć znajduje się ponad 45 prac z dziedziny diabetologii oraz aktualnie realizowany projekt nad rolą mikroRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, dwa stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagroda w plebiscycie Polacy z Werwą w kategorii medycyna oraz nagroda Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną. Osiągnięcia dr Fendlera zostały docenione również na arenie międzynarodowej – w 2016 otrzymał on Young Investigator Award najwyższe wyróżnienie naukowe przyznawane przez międzynarodowego towarzystwa ISPAD (International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes) dla badaczy poniżej 40 roku życia w uznaniu znaczących odkryć na polu diabetologii dziecięcej. Ostatnie badania dr. Fendlera koncentrują się wokół biomarkerów narażenia na promieniowanie jonizujące. Dwie prace z tego zakresu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science Translational Medicine w latach 2015 i 2017. Od 2013 roku ściśle współpracuje z zespołem prof. Dipanjana Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute przy Harvard Medical School w Bostonie. „Laureat drugiej edycji programu First TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za projekt Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)”Anna Fabijańska
Dr hab. inż. Anna Fabijańska (ur. 1982 r.) reprezentuje dziedzinę nauk technicznych oraz dyscyplinę informatyka. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIiA) Politechniki Łódzkiej.
Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale EEIiA Politechniki Łódzkiej, które ukończyła w 2006 r. Stopnie doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskała odpowiednio w latach 2007 oraz 2013, również na Wydziale EEIiA PŁ. Doświadczenia naukowe zdobywała także w renomowanych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w University of Kent w Wielkiej Brytanii oraz Université Claude Bernard Lyon 1 we Francji.
Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Anny Fabijańskiej dotyczą komputerowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz sieci neuronowych. W szczególności, koncentrują się na opracowywaniu metod komputerowego wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej oraz dedykowanych metod automatycznej analizy obrazów dla potrzeb aplikacji przemysłowych i naukowych. Swoje dotychczasowe osiągnięcia w ww. tematyce dr hab. inż. Anna Fabijańska podsumowała w rozprawie habilitacyjnej przygotowanej w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012 oraz w ponad 100 publikacjach naukowych, w tym kilkunastu uwzględnionych w JCR.
Jest również laureatką wielu prestiżowych konkursów, w tym: stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-2016, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011 oraz kierownikiem grantu w ramach projektu Iuventus Plus w latach 2013-2015. Wielokrotnie otrzymywała również nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, w tym nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej z Listy Filadelfijskiej oraz stypendium profesorskie.
Justyna Cybulska
Dr hab. inż. Justyna Cybulska jest adiunktem w Zakładzie Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów w Instytucie Agrofizyki PAN. Jako chemik i technolog żywności zajmuje się badaniami nanostruktury i biochemii ścian komórkowych. Do jej zainteresowań naukowych należą też oddziaływania i funkcjonalność polisacharydów oraz ich kompleksów a także jakość żywności i opracowywanie nowych produktów spożywczych.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej. Była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. LIDER (NCBR), Iuventus Plus (MNiSW), Pomost (FNP) oraz wykonawca w kilkudziesięciu projektach.
Justyna Cybulska jest laureatką m.in. Marie Curie Fellowship, stypendium Leonardo da Vinci, stypendium rządu francuskiego, programu YGGDRASIL (The Research Council of Norway), stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW.
Odbyła staże w Katholieke Universiteit Leuven, Institut National de la Recherche Agronomique, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS Ukraine, The Norwegian University of Science and Technology.
Dr hab. inż. Justyna Cybulska pracuje jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST NEUBIAS. Od 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.
Krzysztof Fic
Elektrochemią zajmuje się od prawie 10 lat. Pełen entuzjazmu, niebanalnych pomysłów i naukowej ciekawości, obronił tytuł doktora na Politechnice Poznańskiej (05.06.2012 r.), gdzie wciąż rozwija swoją karierę naukową. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współczesnych systemów do magazynowania i konwersji energii chemicznej. Równocześnie, zajmuje się badaniami zjawisk fundamentalnych, pozwalając tym samym na poszerzenie stanu wiedzy o zjawiskach zachodzących na porowatym materiale węglowym w ogniwach czy kondensatorach elektrochemicznych. Kierownik i czynny naukowiec w ośmiu projektach krajowych i zagranicznych (m.in. Ventures, IUVENTUS PLUS, LIDER, ENERGY CAPS oraz Polish-Swiss Research Programme (PSPB 107/2010)). Odbył staże naukowe w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Czechach, Francji i Belgii. Pomimo młodego wieku, wyróżnia się szeregiem osiągnięć: jest współautorem 35 publikacji
w renomowanych czasopismach naukowych (tj. Energy and Environmental Science, Electrochimica Acta, Journal of Power Sources, czy Journal of Materials Chemistry A) o łącznej liczbie cytowań powyżej 800 i sumarycznym współczynniku oddziaływania IF ponad 150, a jego indeks Hirscha wynosi 12.
Jest współtwórcą ponad 20 zgłoszeń patentowych i 11 przyznanych patentów.Od grudnia 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.
Marcin Liana 
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii. Praca magisterska napisana w Instytucie Zoologii dotyczyła mechanizmów komórkowych zachodzących
w procesie oogenezy u owadów. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w 2004 r. w Zakładzie Anatomii Porównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem rozprawy była analiza relacji filogenetycznych u roztoczy. Od 2005 r. przebywał na stażu podoktoranckim na Uniwersytecie Stanowym w New Hampshire w USA, gdzie zajmował się badaniem filogenezy u przedstawicieli Platyhelminthes. Od 2007 r., podczas kolejnego stażu podoktoranckiego na Uniwersytecie Harvarda w USA pracował nad zagadnieniami związanymi z neurobiologią i regeneracją nerwów u ssaków.
W 2009 r. podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, gdzie zajmował się kilkoma projektami związanymi z filogenezą zwierząt oraz mechanizmami komórkowymi działającymi podczas rozwoju narządów u bezkręgowców.